Projekty na Slovensku...

Štipendijný program:

            Podpora mladých študentov zo znevýhodnených skupín a sociálne slabších rodín formou mesačných štipendií a individuálnej podpory.

 

Kultúrne projekty:

            Hlavným cieľom je interaktívne sprístupniť kultúru deťom žijúcim v detských domovoch a krízových centrách formou bábkových predstavení a tvorivých dielní.

 

Vzdelávacie aktivity:

            Podpora deti z detských domovov, krízových centier a sociálne slabého prostredia v rozvoji ich talentu a individuálneho potenciálu.   

 

Prázdninové pobyty:

            Týždenné „EKO tábory“alias „letné dielne“umožňujú každý rok deťom z detských domovov priučiť sa zdravým ekologickým návykom. Sprevádzajú ich tvorivé ateliéry, kde sa rozvíja  zručnosť a fantázia a deti sa priúčajú tradičným remeslám.

           

Špecifickým programom boli aj prázdninové pobyty detí vo Francúzsku. V roku 2002 až 2006 združenie financovalo pobyty detí vo francúzskych rodinách.

        

Štúdium cudzích jazykov:

            Znalosť cudzích jazykov je nevyhnutnou podmienkou pri budúcich profesionálnych zameraniach. Jedným z pôvodných programov združenia je motivácia detí k výučbe cudzích jazykov. Združenie spolupracuje od svojho vzniku s Francúzskym Inštitútom v Bratislave, ktorý poskytuje kurzy francúzštiny pre deti v Bratislave. Ďalším deťom financuje OZ kurzy v mieste ich bydliska.