Dominika, 21 rokov

 Štúdium:             The University of Edinburgh, University of Aberdeen School of Medi-
                           cine and Dentistry, Polwarth Building, Foresterhill, Aberdeen , 1r.

 Rodinná situácia:  3-členná rodina s dvoma deťmi, matka zomrela, keď mala 12 rokov.
                          Otec ťažko pracuje ako stolár, mal niekoľko úrazov a je na polovič-
                          nom invalidnom dôchodku. V roku 2012 sa podarilo Dominike vďaka
                          jej vynikajúcim výsledkom dostať na školu vo Veľkej Británii, kde                           študovala na Gloucestershire College biológiu, chémiu, matematiku,
                          fyziku, mechaniku a anglický jazyk. Obdržala A levels certifikát a stala
                          sa medzinárodnou študentkou roka. Od roku 2014 je študentkou
                          na University of Edinburgh, ukončila 3. ročník. V druhom ročníku
                          získala cenu za najlepšie laboratórne práce. V treťom ročníku sa jej
                          podarilo ako prvej na škole syntetizovať zadanú zlúčeninu vo vysokej
                          kvalite a jej analytické výsledky budú použité pre budúce ročníky
                          ako literárna predloha na porovnávanie. Venuje sa štúdiu chémie a
                          farmakológie. V budúcnosti by sa chcela zaoberať výskumom nových
                          liekov a študovať medicínu. momentálne študuje.

                                                        Jazyky:               Anglický jazyk - plynule, francúzsky jazyk - začiatočník

                                                        Aktivity a záujmy:  hra na klavíri a husliach, spev, snowbordovanie, lyžovanie.
                                                                                   V súčasnosti pôsobí ako ambasádor pre medzinárodných
                                                                                   študentov.  Absolvovala zdravotné kurzy a pracuje ako zdra-
                                                                                   votná asistentka v nemocnici. Minulý rok sa jej podarilo absol-                                                                                    vovať dobrovoľnícky programv Indii, tento rok vycestovala 
                                                                                   do Číny.V auguste ako dobrovoľníčka vycestovala do Tanzánie
                                                                                   vyučovať prvú pomoc v odľahlých miestach, kde nemajú prístup
                                                                                   k rýchlej záchrannej službe.
                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Juraj, 23 rokov

 Štúdium:             Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 6. ročník/6r

Rodinná situácia:   7 členná rodina s 5 deťmi s obmedzeným príjmom, je druhý v
                          poradí. Juraj pochádza z Nitry, študuje mimo mesta trvalého 
                          bydliska - zložitá finančná situácia. Juraj má vynikajúce výsledky
                          a po 6. ročníku sa rozhodne o špecializácii v onkológii alebo
                          neurológii.

 Jazyky:               Nemecký - maturita B1, nemecký - medicínska terminológia,
                         anglický - základy

 Aktivity a záujmy: výpomoc pri doučovaní - navštevuje Rómske deti pri Nitre(Orechov 
                          dvor), spevokol s deťmi, gitara, spev, husle.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Terézia, 21 rokov

 Štúdium:             Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, odbor
                           Farmácia, 3. ročník

 Rodinná situácia:  6-členná rodina, 4 deti, Terézia je tretia v poradí. Otec je invalidný
                            dôchodca, matka je zdravotná sestra. Terka má všetky predpoklady
                            úspešne ukončiť štúdium, je húževnatá a má dobré výsledky.
 
 Jazyky:                 anglický jazyk - intermediate, B2, nemecký jazyk - začiatočník

 Aktivity a záujmy: práca s deťmi - letné tábory, výlety, tvorivé dielne, exkurzie. Rôzne
                           zbierky(Dobrá novina - finančná pomoc deťom v Afrike), pomoc
                                                                                  pri rôznych podujatiach ako sú kolednícke plesy, cestovanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ján, 21 rokov
 
 Štúdium:              Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie
                            a potravinových zdrojov, program Udržateľné poľnohospodárstvo a
                            rozvoj vidieka, 3. ročník/5r
                            Sokratov inštitút, 2-semestrálne doplnkové štúdium pod záštitou
                            Technickej univerzity vo Zvolene a CEEV Živica

 Rodinná situácia:   9 členná rodina s obmedzeným príjmom a 7 deťmi, otec invalidný
                           dôchodca, matka učiteľka na ZŠ. Ján má vynikajúce výsledky v škole
                           a má ambície v oblasti aplikovanej biológie, najmä v oblasti ovoci-
                           nárstva. V súčasnosti rozvíja "ovocinárske aktivity" týkajúce sa najmä
                           vzdelávania verejnosti, organizuje školenia aj v rodnom Rajci. Aktívne
                           pôsobí v organizácii CHKO Biele Karpaty a OZ Pangea zo sídlom
                           v Novej Bošáci.

 Jazyky:                anglický - aktívne, nemecký - pasívne

                                                        Aktivity a záujmy: všetko, čo sa týka pozorovania a skúmania prírody - botanika,
                                                                                  dendrológia, ekológia, ornitológia, dobrovoľnícka činnosť v
                                                                                  OZ Tilia - príprava a realizácia aktivít v oblasti ochrany prírody,
                                                                                  príprava akcií pre deti a mládež, túry, výlety, šport - turistika,
                                                                                  lezenie, cyklistika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Jana, 22 rokov

 Štúdium:            Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovo-hospodárska fakulta
                          v Košiciach 4. ročník/5r, 1. ročník inžiniersky stupeň

 Rodinná situácia:  jednobunková rodina - matka sa stará o 3 deti, otec sa nezaujíma.
                         Matka pracuje v potravinárskej výrobe, má zdravotné problémy,
                         nemôže financovať štúdiá svojich detí. Jana je komunikatívna a má
                         záujem o prácu na personálnom oddelení, prípadne plánuje spoločné
                         podnikanie zo sestrou v kaderníckom salóne.                                                                          
 Jazyky:              anglický - pokročilý, francúzsky - začiatočník

 Aktivity a záujmy: šport - najmä tanec, brigádami si financuje svoje štúdiá ako inven-
                           túrny pracovník a predavačka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ján, 22 rokov

 Štúdium:            
Ekonomická univerzita v Bratislave,Fakulta podnikového manaž-
                           mentu, Ekonomika a manažment podniku, 4. ročník/5r,
                           1. ročník inžiniersky stupeň

 Rodinná situácia: 
11 členná rodina z Nitry s obmedzeným príjmom. Má 9 súrodencov,
                            Ján je tretí najstarší študujúci na vysokej škole. Okrem neho na vy-
                           sokej škole študujú tri ďalšie sestry. Matka je na materskej, otec
                           pracujev Slovenských elektrárňach - Mochovce. Rodinné výdavky
                           prevyšujúpríjmy, nemajú žiadne štátne ani sociálne prídavky
                           na mnohopočetnú rodinu. Ján chce vyštudovať manažment podniku
                           a uplatniť sa akomanažér ponuky a predaja(sales management).
                           Manažérsky prístup zodpovedá jeho naturelu.

                                                        Jazyky:           
     anglický jazyk - plynulo, komunikatívne, nemecký jazyk - základy

                                                       Aktivity a záujmy: 
hudba - hra na gitaru, šport, aktívne sleduje ekonomickú situáciu,
                                                                                  číta ekonomické časopisy, najmä v AJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dominika, 24 rokov

 Štúdium:             Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, nemecký
                           jazyk a literatúra, druhý ročník, magisterský stupeň

 Rodinná situácia:  11-členná rodina z Nitry s obmedzeným príjmom - 9 súrodencov.
                            Dominika je najstaršia študujúca na vysokej škole. Matka je na ma-
                            terskej, otec pracuje v Slovenských elektrárňach - Mochovce.
                            Rodinné výdavky prevyšujú príjmy, nemajú žiadne štátne ani
                            sociálne prídavky na mnohopočetnú rodinu. Financovať jej štúdium
                            je nad rámec možností jej rodičov. Dominika chcela vždy študovať
                            nemecký jazyk a chce sa uplatniť ako učiteľka/profesorka
                            a prekladateľka.
                         
                                                        Jazyky:                 nemecký jazyk - komunikatívna úroveň, anglický jazyk - základy
                                                       
                                                        Aktivity a záujmy:  kreslenie, vyrába a maľuje plátené eko-tašky, šport, spev, doučuje
                                                                                   nemecký jazyk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ondrej, 21 rokov

 Štúdium:             Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií - FEKT Vysoké
                           učení technické - VUT v Brne, 4. ročník/5r

 Rodinná situácia:  7 členná rodina s obmedzeným príjmom, matka - rehabilitačná
                           sestra opatruje postihnutého súrodenca, ktorý potrebuje osobnú
                           asistenciu. Otec pracuje v Sociálnej poisťovni. Ondrej má dobré
                           výsledky, rád by sa zúčastnil študijného pobytu v zahraničí, chce
                           sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Štúdium s vysokou odbornou
                           kvalifikáciou v odbore - Elektronika, elektrotechnika, komunikačná
                           a riadiaca technika so zameraním na telekomunikácie mu poskytnú
                           prácu odborného kádra.

 Jazykové znalosti:  anglický jazyk - úroveň B2, nemecký jazyk - základy

 Aktivity a záujmy:  šport - skalolezectvo, bicyklovanie, rád chodí do hôr, hrá na gitaru,
                            klavír a akordeón, spieva v spevokole, vedie s deťmi v Nitre tvorivé
                            ateliéry.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
Barbora, 19 rokov

 Štúdium:           
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky
                           a informatiky, odbor: Poistná matematika 2. ročník/3r, na ktorý
                           nadväzuje magisterský odbor Pravdepodobnosť a matematická
                           štatistika.

 Rodinná situácia: 
6 členná rodina, 4 deti, Barbora je štvrtá v poradí. Otec je invalidný
                           dôchodca, matka - zdravotná sestra. Rodinné príjmy nedovolia
                           financovať jej štúdium. Po štúdiách sa chce venovať problematike
                           v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom,
                           zdravotnom poistení, v investíciách.

 Jazyky:               
anglický jazyk - úroveň B2, nemecký jazyk - začiatočník

                                                        Aktivity a záujmy: práca s počítačom - nevyhnutná pre špecializáciu - nové aplikácie,
                                                                                  matematické a štatistické softvéry, turistika, cestovanie,
                                                                                  voľnočasové  aktivity pre deti - animátorka v eRku - tvorba
                                                                                  s deťmi počas leta - letné tábory, tvorivé dielne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
  Terézia, 18 rokov

 Štúdium:           
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Všeobecné
                          lekárstvo, 1. ročník/6r

 Rodinná situácia: 
Pochádza z 11. člennej rodiny z Nitry, je štvrtá najstaršia. Okrem
                           Terézie študujú na vysokej škole traja starší súrodenci.
                           Matka je na materskej dovolenke, otec pracuje v Mochovciach.
                           Rodinné výdavky prevyšujú príjmy, nemajú žiadne štátne ani
                           sociálne prídavky na mnohopočetnú rodinu. Terézia má dobré
                           výsledky a všetky predpoklady zvládnuť náročné štúdium medicíny.

 Jazyky:               
anglický jazyk - plynulo, komunikatívne, nemecký jazyk - základy

 Aktivity a záujmy:
hudba - hrá na gitaru, husle, spev, šport


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Michaela, 18 rokov

 Štúdium:              Stredná odborná skola, Košice, odbor: kaderníčka,
                            nadstavbové štúdium - maturita, 1. ročník/2r

 Rodinná situácia:  jednobunková rodina - matka sa stará o 3 deti, otec sa nezaujíma.
                           Matka pracuje v potravinárskej výrobe, má zdravotné problémy,
                           nemôže financovať štúdiá svojich detí. Michaela si chce urobiť kurz
                           vizážistky a spolu so sestrou Janou plánujú v budúcnosti vytvoriť
                           vlastný kadernícky salón.

 Jazyky:                anglický jazyk - začiatočník

 Aktivity a záujmy: tanec, samovzdelávanie sa v kaderníckych postupoch a techno-
                           lógiách v strihaní.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------