PROGRAM ŠTIPENDIÍ

 

Program štipendií pre mladých ľudí zo znevýhodnených rodín na Slovensku bol vytvorený pred siedmymi rokmi. Je určený mladým od 16 do 27rokov z detských domovov, krízových centier a sociálne slabého prostredia.  Jeho cieľom je ponúknuť im možnosť získať odborné vzdelanie alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ak ich študijné výsledky a motivácia sú dostatočne sľubné. Rozhodnutie o podpore formou štipendia vznikla na základe prejaveného záujmu o štúdium z ich strany a nedostatku financií na nevyhnutné školské pomôcky. Ubytovanie a náklady na prepravu sú tiež základné položky, ktoré si najčastejšie nemôžu dovoliť.

 

2005-2011

 

Program  na začiatku podporoval  10 študentov, ktorých motivácia nás presvedčila o správnosti vytýčeného smeru. Štipendiá boli financované z finančných zbierok, trhov a výstav v Paríži,  2% darovaných daní a časť bola financovaná spoločnosťou Coface. O tri roky sa počet štipendistov zvýšil na 40. Výsledky boli veľmi povzbudzujúce. Mladí, z ktorých väčšina ani nepomýšľala na  štúdia, mohli pokračovať, s optimizmom hľadieť do budúcnosti a pracovať na svojich ambíciách. Ďalší, ktorí mali dobru úroveň angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny sa mohli prihlásiť do programu „Erasmus“ a študovať v niektorej z európskych krajín.

 

2011-2012

Výrazná podpora Francúzskych elektrární (EDF)

 

V roku 2011 Nadácia EDF Diversiterre výrazne podporila tento program. Vďaka nej sme mohli pomôcť 65 mladým ľuďom a posilniť odborný dohľad-tutoring. Naši štipendisti odteraz získavajú nielen finančnú podporu ale aj osobný dohľad. Každý z nich sa zaviazal predložiť dvakrát do roka svoje študijné výsledky a spolupracovať so svojim tútorom.

 

Profil štipendistov

 

Ide o mladých ľudí vo veku od 16 do 27 rokov žijúcich v detských domovoch alebo krízových centrách, mladých zo sociálne slabších rodín, z početných alebo nekompletných rodín.

 

Pridelené štipendium môže dosiahnuť maximálne 80€ mesačne. Má za úlohu pokryť náklady na ubytovanie, prepravu, nákup školských pomôcok a učebníc, zápis na kurz anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

 

Toto štipendium nepokrýva všetky študijné náklady. Mimoriadne motivujeme mladých k výučbe cudzích jazykov, ktoré sú dnes nevyhnutné na trhu práce.

 

Program je flexibilný: reagujeme na naliehavé situácie spôsobené životnými tragédiami a nešťastiami : choroba, úmrtie rodičov. Združenie môže promptne reagovať v takýchto situáciách a umožniť mladým ľuďom  pokračovať v štúdiách.

 

“Dostávam – dávam”

 

Každý štipendista sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci združenia: doučovanie školopovinných detí, ktoré majú ťažkosti z učením, animácia športových podujatí alebo tvorivých dielní, oboznámenie sa s informatikou alebo pomoc pri doučovaní cudzích jazykov, návštevy  detí v nemocniciach vykonávané študentmi medicíny, atď.